De benauwdheid van Jakob.

4 mei 2012 15:582 reactiesBekeken: 35

De benauwdheid van Jakob. 

door kolonel G.J. van Loon

Jeremia 30:7: “Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.”

De volgende grote en belangrijke gebeurtenis in het Raadsplan van God is de BENAUWDHEID VAN JAKOB dat zal leiden tot haar nationale bekering. Alles om ons heen zegt dat deze dag zeer nabij is en in zekere gevallen al is begonnen. De benauwdheid van Gods volk komt als gevolg van de dreiging en bedreiging van de gecombineerde heidenmachten en zal  De grote doorluchtige Dag van God inluiden en zijn climax krijgen in de zichtbare Wederkomst van Israël’s  Verlosser en Koning. De Benauwdheid van Jakob is een onlosmakelijk deel van de Dag des Heren en laats genoemde is een van de hoofdthema’s van de profeten in het Oude‑ en zowel het Nieuwe Testament. Deze term komt meer dan vijf‑en‑zeventig maal voor in het Oude Testament en elke keer verwijst dit naar straf en oordeel. Terwijl de algemene Christelijke Kerk zit te wachten op een geheime (onschriftuurlijke) opname van de Gemeente terwijl de Bijbel spreekt van een tijd van grote verwoesting en benauwdheid dat in het vooruitzicht ligt voor Israël en de wereld. Zijn Volk Israël en zijn Lichaam (Ekklesia) zal zich temidden van al deze geweldige dingen bevinden, maar diegenen die Hem vrezen en bij Hem schuilen zullen ondervinden dat zij beschermd zullen worden zoals Noach, in de ark, terwijl de storm om hen heen woede. Noach werd niet ” weggenomen” maar werd beschermd in de storm.

Jezus Christus zal niet met open armen door de wereld ontvangen worden, integendeel Hij zal  een vijandige wereld en een opstandig heidendom aantreffen, daarom moet Hij Zijn Koninkrijk met geweld vestigen. Voor Gods Volk zal dit een tijd van grote benauwdheid zijn. Deze benauwdheid komt hoofdzakelijk vanwege de bedreiging van het heidendom maar is zeer noodzakelijk om haar bekering inwerking te zetten. Dit heidendom wordt instinctief aangedreven en aangevuurd door Satan. Hij en zijn onderdanen zijn bezig om met toenemend geweld en afschuw hun haat los te laten tegen Gods volk Israël. In Zuid‑Afrika voelen de de blanke Afrikaners dit aan en zijn in afwachting op deze dreigende storm die elk ogenblik moet losbarsten. De barbaren zijn geprogrammeerd door hun geestelijke vader, de duivel, om alles wat blank is proberen uit te wissen, luister maar naar de terrorist Mugabe en zijn uitspraken in het voormalige Rhodesië. De dwaze leiders waarmee Gods volk in het Westen zijn opgescheept zijn zo gehersenspoeld door de dwaalleringen van de bonte Kerk en de toenemende druk van de god dezer wereld dat zij zich schuldig voelen als zij niet meer toegeven aan de eisen van de Aziaten en de zwarte mengelmoes van de wereld.

Satan heeft een rivier:“En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren.” (Openbaring 12:15) van misleiding, goddeloosheid en godslastering losgelaten die de toestand in Noach en Lots dagen maar kinderspel laten zijn. Een groot strafgericht en onheil zal Israël en de wereld treffen voordat de Koning der koningen duidelijk en zichtbaar zal komen om Zijn Koninkrijk op aarde te gaan oprichten en het zal niet gaan zoals  de voorstanders van de opnametheorie geloven dat zij in de lucht worden opgenomen om met Hem voor een bepaalde tijd te worden weggevoerd. Er bestaat een toenemende druk om de Bijbel te discrediteren en alles wat van God is voor Israël uit te wissen. Een vloedgolf van onzedelijkheid en goddeloosheid en geweld is het gevolg en dit laatste bolwerk voor de waarheid is snel bezig om haar kennis van God te verliezen.

De gehele wereld begint onrustig te worden. Er heerst een algemeen gevoel dat er iets geweldigs in de “lucht” hangt. Zoals de insecten‑en dierenwereld instinctmatig weten dat er een grote storm op komst is, zo is er bij veel mensen ook een begin van gewaarwording dat er iets staat te gebeuren. Vandaar dat er veel films zijn die gaan over een of andere ramp die de aarde treffen. Zijn het geen “aliens” dan is het wel een meteoriet of een dodelijk virus. Het mensdom houd de adem in. De heidenen weten instinctief dat Zijn dag zal komen. Ook de andere goddelozen beseffen dat er een dag van afrekening zal zijn. Maar diegenen die God vrezen en liefhebben weten dat dit het einde van alle dingen is en het begin van een nieuwe  bedeling zal inluiden. Er wordt gezegd dat God Zijn plan met Israël heeft laten varen en heeft nu een bonte Kerk geformeerd in de plaats van Israël. Daarentegen zegt de Bijbel dat Israël juist de spil is waar alles om draait en juist in het grootste drama van alle eeuwen. Voor haar zal het een tijd van groot lijden en verdrukking zijn maar het betekend ook de tijd van grote heerlijkheid. Hij gaat Zijn koren op de dorstvloer van benauwdheid schoonmaken:“De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur” (Mattheus 3:12). Het herstel van het ware Israël zal echter eerder plaats vinden: “En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn” (Daniël 12:7b).

Sedert de Tweede Wereldoorlog is de macht van de Westerse natiën stelselmatig beginnen te versplinteren. Het is voor een ieder wel duidelijk dat de Jood, zwart Afrika en het oosten, dingen aan de Westelijke wereld dicteren. Het voormalige Rhodesië, Zuidwest Afrika en Zuid Afrika hebben allang hun macht verloren. Dit is voor ons een zeer duidelijke aanwijzing dat het einde van het huidige bestel snel nadert. De Dag des Heren zal een tijd van Gods wraak zijn over een goddeloze wereld zoals er nog nooit is geweest, maar tezelfdertijd ook de inleiding zal zijn tot een nieuwe wereld onder het Koningschap van Jezus Christus met een gered en met de Heilige Geest vervuld volk zoals Hij dit oorspronkelijk gepland heeft.

De belangrijkste gebeurtenissen van de Dag des Heren. 

De Dag des Heren is niet noodzakelijke een dag van 24 uur maar eerder een tijdperk waarin zekere dingen zullen gebeuren volgens de profeten; Zo praat de Meester bijvoorbeeld van:” “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.” Hij bedoelde Zijn vleeswording en bediening op aarde over een tijdperk van 33 jaar. De dag des Heren bevat een verloop van zekere gebeurtenissen over een tijdperk en behelst de vernietiging van het huidige wereldstelsel en de oprichting van God Koninkrijk op aarde. Die gebeurtenissen binnen de Dag des Heren zijn groot en geweldig en sluit de volgende belangrijke gebeurtenissen in:

*Een Wereldwijd vals godsdienstig systeem onder leiding van de valse profeet.

*Een Verenigde wereldsysteem met een volk, godsdienst en economie, waar alle  grenzen, patriottisme, vaderlandsliefde en ongelijkheden afgebroken zijn.

*Grote afvalligheid, goddeloosheid en opstand tegen God.

*Geestelijke doodsheid en dorheid in Israël.

*Benauwdheid en grote schommelingen in Israël.

*Het uitgieten van Gods oordelen.

*Uitwissing van de goddelozen.

*Omverwerping van Babylon; economisch; politiek; godsdienstig.

*De herhaling van Elia’s bediening.

*Nationale bekering van Israël.

*De Wederkomst van Jezus.

*De Opstanding en verandering van de rechtvaardigen.

*Oordeel over de natiën.

*De terugkeer en hertstel van Israël in hun land. God stort Zijn Geest over hen uit.

*Aankondiging van het Koninkrijk.

*Het binden van Satan, Dier en Valse Profeet.

*Oprichting en herstel van Davits troon in Jeruzalem.

*Het aanbreken van het Vrederijk.

Uit bovengenoemde gegevens  blijkt duidelijk dat wij op de vooravond van geweldige dingen staan. Sommige dingen zijn al gebeurd en andere zullen in de verdere tijd in vervulling gaan. In de zeer nabije toekomst zullen Gods oordelen over de aarde uitgegoten worden. Israël als volk zal haar identiteit ontdekken en als volk tot bekering komen, dit als gevolg van haar grote benauwdheid. De Wederkomst van Jezus met al zijn Heiligen en de Opstanding van de Rechtvaardigen zal gaan plaats vinden. Het goede zaad zal verzameld worden. Het onkruid wordt verzameld om dan verbrand te worden. De schapen- en bok‑natiën worden van elkaar gescheiden en dan richt de Messias Zijn Koninkrijk op aarde op om voor 1000 jaar te gaan regeren. Voor de eerste keer sedert zijn bestaan zal er gerechtigheid op aarde zijn en zal weer hersteld worden tot haar oorspronkelijke schoonheid. Maar eerst moet Israël in benauwdheid gebracht worden:“Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren” (Deuteronomium 4:30).

Palm 2 en 83 zijn profetische Psalmen die de bedreiging van het heidendom onder het leiderschap van Ezau in de Laatste der dagen zeer duidelijk beschreven heeft.

De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” (2:2‑3).

Israël wordt ook de gezalfde van God genoemd:“De Here is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid” (Psalm 28:8‑9).

En Jezus is De Gezalfde Koning van Israël, het gezalfde Volk van God. Het heidendom houdt niet van Israëls beheer over hen. Zij willen ook niet dat de Koning van Israël over hen regeert, daarom zijn zij in opstand, maar in dat proces willen zij Israël vernietigen; “Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen Uw Volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten” (Psalm 83:2‑5). Vers 7 zegt dat deze dingen in Ezau’s tent geplant worden.

In Ezechiel 38:4 spreekt de profeet van een grote menigte van natiën onder aanvoering van Ezau’s leger:”Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard.”

De Russische‑ Chinese‑ Islamitische‑Afrika combinatie en dit is zeker de sterkste macht die de wereld ooit heeft gezien. Hun effectieve mankracht voor oorlog is honderd maal zoveel als die van het Westen. China kan alleen al 100 miljoen man onder de wapenen brengen. In conventionele wapens is deze alliantie van natiën sterker dan het Westen. Zoals een leeuw moet zwichten voor een overmacht van een troep wilde honden zo zullen zij overweldigd worden door hun grote aantallen. In Zimbabwe heeft een blanke boer onlangs een horde zwarten ‑ zogenaamde oorlogsveteranen‑ met een hagelgeweer vier uur moet bevechten totdat hij door hun aantal werd overweldigd en toen gedood door onthoofding. De benauwdheid van Jakob zal een ingrijpen van God vergen anders zal er geen (Israël) vlees gered worden (Mattheus 24:22).

Wij lezen in dit verband het  volgende: 

Joel 1:1‑13: “Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de hof van Eden is het land voor hem, en achter hem is het een woeste wildernis; en ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die van paarden; als rossen rennen zij. Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst. Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen; zij lopen niet door elkander heen, en de een verdringt de ander niet; iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij laten geen bres in hun rijen ontstaan. Zij stormen op de stad aan; zij rennen op de muur; zij klimmen in de huizen; zij komen door de vensters als een dief. Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen? Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.”

Hoe waarachtig is deze profetie niet voor onze tijd waarin wij nu leven, een tijd van kernkracht die toen onbekend was. De Bijbelse profetieën zijn precies; zij zijn vooruit reeds aan ons gegeven; zij zijn onveranderlijk en zij zijn ook waarachtig.

De profeet Joel leefde acht eeuwen voor de geboorte van de Messias, maar als wij zijn woorden lezen , zien wij toch zeer duidelijk dat hij raketten en tanks beschrijft:” Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde geschaard tot de strijd. ( 2 vers 5) welk een accurate beschrijving is dit!  Er is maar een antwoord en dat is dat God hem zelf deze woorden gegeven heeft. In deze ontzettende tijd wordt op de herders van Israël een beroep gedaan:“Omgordt u en weeklaagt, gij priesters; jammert, gij dienaren van het altaar; komt, overnacht in rouwgewaden, gij dienaren van mijn God, want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plengoffer onthouden. Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Here, uw God, en roept luide tot de Here….Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?”  (Joel 1:1314;2:17).

Nu wil het volk niet bidden maar op die dag zullen zij bidden wanneer de heidenen in de straten naar de blanken zullen zoeken  om hen uit te wissen zoals dat destijds in Kongo is gebeurd. Het huis van God zal een plaats van gebed worden want Israël’s toekomst  staat op het spel.

Joel 2:18:“Toen nam de Here het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.”  Israël zal uiteindelijk verlost worden. Wij lezen door de gehele Bijbel van de verlossing en Joel zegt het zo:“En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken..” (Joel 3:16‑17).

Eerst komt echter het oordeel en dan pas de verlossing. Volgens Openbaring 8 zal dit oordeel van God ingeluid worden met een geweldige aardbeving die zo geweldig zal zijn dat zeven continenten van de aarde zullen schudden. Met de volgende bazuin treft een meteorietenregen grote delen van de aarde en duizenden mensen zullen in deze sidderende brand sterven. Hierna vallen twee asteroïden.  De eerste in een oceaan en het gevolg zal zo verwoestend zijn dat een mens dit niet eens kan beschrijven. De tweede zal het vaste land treffen, met een nog groter gevolg wanneer miljoenen een akelige dood sterven. Voorwaar geen mooi vooruitzicht voor de goddelozen en zondaars, maar voor een kind van God volgt een heerlijke verlossing!

De aard van de Dag van God; wat zeggen de Profeten?

Niemand kan de aard van deze onheilspellende tijd beter beschrijven dan de profeten zelf, daarom moet men hen laten praten, ik zal hier en daar commentaar leveren. De gehele aarde zal geschud worden en van zijn plaats weg bewegen, dit zal een geweldig rampspoed op aarde tot gevolg hebben, zoals aardbevingen en scheuringen. De wenteling van de aardbaan om de zon en die om zijn eigen as zal verstoord raken en het poolijs zal smelten.

De aarde verdwijnt van zijn plaats en verliest zijn bestaansrecht. 

Jesaja 2:19: “Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.” 

Jesaja 24:20: “De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.”

Openbaring 6:12‑17: “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” 

Al de bergen en eilanden op aarde zullen wegschuiven en veranderen. De zon en de maan zullen verduistert worden en hun licht niet meer aan de aarde geven. Dit kan zijn wegens de dikke rook als gevolg van kern‑ en asteroïdenontploffingen, De profeet Jesaja bevestigd dit.

Jesaja 13:10, 13: “Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen….Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.” 

Ezechiel 38:20: “Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.”

Dit duidt op een geweldige aardbeving! 

Amos 9:5: “Ja, de Here, de Here der heerscharen, die de aarde aanroert en zij wankelt, zodat al wie erop wonen jammeren, en zij geheel en al oprijst als de Nijl, en inzinkt als de rivier van Egypte”

De geheel aarde zal bewegen als de golven der zee ‑ denk aan de verwoestingen die dit tot gevolg zal hebben.

Habakuk 3:6: “Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen; de eeuwenoude wegen zijn zijne.”

Psalm 18:8: “Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand.”

Verschrikking en grote verwoesting.

De wereld is in opstand en rebelleert tegen God. Het huidige Babylonische systeem en al de werken der mensen getuigen van die rebellie tegen God. Dit mensenwerk moet vernietigd worden voordat God de aarde kan herstellen tot zijn oorspronkelijke glorie. Het wankelbare moet vernietigd worden zodat het onwankelbare kan blijven:” Dit “nog eenmaal”, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is” (Hebreeën 12:27). Het geroep van de goddeloosheid der mensen is in Gods oren gekomen zoals in de dagen van Sodom en Gomorra (Genesis 18:20). De verwoesting die door de zonden der mensen is aangericht heeft de gehele aarde bezoedeld en onrein gemaakt: “Staat op en vertrekt, want dit is de plaats der ruste niet; doordat het land onrein is, brengt het verderf teweeg, ja, een voortwoekerend verderf” (Micha 2:10).

Jesaja 24:20: “De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.”

Israël zal ten tijden van De Dag des Heren in een verschrikkelijke toestand van zonde en ongerechtigheid verkeren en al Gods wetten verbroken hebben. God zal tijdens Zijn ingrijpen dezelfde toestand aantreffen als in de dagen van Noach.

Mattheus 24;37: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

De profeten beschrijven deze ontzettende verwoesting die volgen op de bezoedeling der aarde.

Jesaja 13:6: “Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.

Jesaja 24:1‑6: “Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken. De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.”

Het is Israël die deze verwoesting over de aarde gebracht heeft want zij alleen hebben Gods verbonden ontvangen en overtreden: “Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.”

Micha 7:13: “Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen.”

Zefanja 1:2: “Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren.”

Jeremia 30:6: “Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?”

Vuur en grote slachtingen.

Miljoenen mensen zullen sterven. God heeft beloofd dat Hij de aarde niet meer door water zal laten vergaan maar door vuur: “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen” (2 Petrus 3:7).

Voor het eerst in het bestaan van de mensen ligt in hun vermogen om de gehele aarde totaal uit te wissen. Als kernmachten in de wereld zich verenigen is het een kwestie van tijd voordat alles vernietigd zal gaan worden.

Indien een kernbom, die tweemaal de kracht heeft als van de bom die op Hiroshima is geworpen, zou ontploffen op een hoogte van twee en een halve km boven een grote stad, dan zal de maximum schade worden aangericht. Een ontzaglijke vuurbal  van 2 km doorsnee zal alles binnen een straal van 5 km van het centrum van de ontploffing alles totaal vernietigen. De schokgolf die daar op volgt zal een druk hebben van 50 ton per vierkante meter. Gebouwen worden in elkaar gedrukt en verpletterd. Stukken steen en miljarden glasscherven worden in de lucht losgelaten. Een krachtige wind van 400 km per uur drijft het vuur vanaf de kern weg. Alles barst in vlammen los tot wel 10 km vanaf het kernpunt waar de ontploffen zal plaatsvinden, dan komt een thermische uitstraling vrij die alles in brand zal steken die op haar pad zal komen. Brandstof en olie opslagtanks zullen ontploffen. Tot 20 km zullen er maar een paar mensen dit overleven. Tot op 100 km kan men nog verblind worden als men naar de ontploffing kijkt van die bom. Dan is er een neerslag die een uitwerking kan hebben van ongeveer 200 km en bezit dodelijke radioactiviteit.

De experimentele waterstofbommen die in 1954, onder water, in de zee rond Bikini‑eilanden plaatsvonden, brachten het water urenlang aan de kook. Wereldoorlog 3 zal een vuuroorlog zijn. Hoe werken deze bommen? Het principe is dat men om de krachten van de elementaire bouwstenen van de atoombom, namelijk de elektronen en protonen aan elkaar binden, deze dan los te maken of vrij te stellen. Dit veroorzaakt zo’n geweldige en onmiddellijke hitte dat er een ontploffing ontstaat die miljoenen malen sterker is dan de ontploffing van de grote 4500 kg. bommen die de grootste waren in de Tweede Wereldoorlog. De vuurbal van een waterstofbom heeft een doorsnede van 6 km en op een afstand van 60 km is die helderde dan 500 zonnen. Petrus zegt: het zal met geruis gaan en er zal een geweldige ontploffing gaan plaats vinden:”Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden” (2 Petrus 3:10). Dit zal gaan plaatsvinden in een tijd als men van valse vrede en liefde spreekt. Dit zal de tijd zijn van vervulling van Psalm 91: “Voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.”

De profetie beschrijf woordelijk deze verschrikkelijke tijd van slachting: 

Jeremia 8:15: “Hoop op vrede, maar er is niets goeds; op een tijd van genezing, maar zie, verschrikking!

1 Thessalonicenzen 5:3: “Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.” 

Jesaja 8:22: “En men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.” 

Jesaja 11:4: “Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.”

Jesaja 13:9: “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.”

Psalm 37:34: “Wacht op de Here en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beërven, de uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien.”

Psalm 11:6: “Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beke.”

Jesaja 24:6: “Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.”

Jesaja 26:21: “Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”

Jesaja 30:27: “Zie, de naam des Heren komt van verre; zijn toorn brandt en een zware rook stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterend vuur.”

Jesaja 34:8: “Want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.”

Jesaja 66:15‑16: “Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.”

Jeremia 25:31‑33: “Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren. Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.”

Nahum 2:1‑4: “De verstrooier trekt tegen u op; bewaak de vesting, zie uit langs de weg, maak de lendenen vast, versterk u met alle macht! Want de Here herstelt de heerlijkheid van Jakob, gelijk de heerlijkheid van Israël; want plunderaars hebben hen geplunderd en hun ranken vernield. Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid. Langs de wegen razen de wagens, zij vliegen over de vlakten; hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort.

Hier vindt u een zeer duidelijke beschrijving van oorlogsvoertuigen die heen en weer snellen. Voor Nahum moest dit een angstwekkend gezicht geweest zijn want hij kende geen oorlogstuig zoals wij die kenen in onze dagen. Hij moest deze voertuigen beschrijven in de taal die hij kende. In de nacht hebben hun lichten geleken op fakkels die heen en weer werden gejaagd en hun raketten die werden afgevuurd zagen eruit als de weerlichten in een zware storm. Het geruis van hun voertuigen beschrijft het geraas langs de wegen.

Jeremia 30:24: “De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.”

Jesaja 46:10: “Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.”

Ezechiel 30:3: “Want nabij is de dag, ja, nabij is een dag van de Here, een dag van wolken, het uur der volken zal het zijn.”

Het is opvallend hoeveel keer er op wolken wordt gewezen in verband met ‘de Dag des Heren’ Dit zijn de wolken des oordeels, het gevolg van de geweldige explosies van kerkwapens. Wanneer een hedendaagse atoombom tot ontploffing komt dan vormt deze een vuurbal van 6 km doorsnee en geeft een hitte van 500 zonnen. Op een afstand van 60 km wordt de lucht zo verhit dat er een kolom van stof ontstaat van meer dan 25 km hoog. Dit veroorzaakt zo’n geweldige luchtledige ruimte op de oppervlakte dat winden van orkaansterkte van rondom beginnen binnen te stromen om dit luchtledige op te vullen. De draaiing van de aarde laat deze enorme luchtstromen dan gelijktijdig in werveling brengen ‑ de “dwarrelstormen” van Jesaja, Jeremia en andere profeten en het gedruis van 2 Petrus 3:10 (lees Jeremia 23:19; 30:23) deze kernoorlog zal de aarde bedekken met wolken van rook zodat de zon er niet meer doorheen kan komen, en die een kernwinter of ijzertijdperk tot gevolg zal krijgen

Daniël 12:1: “Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” 

Dit zal voor Israël een tijd van grote benauwdheid zijn. Zij zal bedreigd worden met een algehele uitwissing tenzij God ingrijpt. Niet alleen de bedreiging van het heidendom maar God zelf zal een grote slachting onder zijn volk aanrichten om haar te zuiveren. Daarom wil ik bij u pleiten voor bekering. Ga op u knieën en neem Zijn verlossing aan die God in Zijn Zoon u aanbied. Draai weg van wat verkeerd is, dien God met vreze, voordat het te laat is.

De bedreiging, door Ezau en zijn bondgenoten, zal zo groot zijn dat Michael, de oorlogsengel van de hemel die over Israël is aangesteld, zelf de strijd zal aanvoeren. Alleen de Wederkomst van de Messias zal in staat zijn om de vlammen te doven.

Joel 2:1‑2,11: ‘Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten….  En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?”

Joel 3:13‑16: “Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.”

Hier komt opnieuw de bescherming van Psalm 91 ter spraken en is tevens een bewijs dat de heiligen niet zijn weggenomen maar nog steeds op aarde verblijven temidden van benauwdheid en oordeel . In een vuur, zoals Daniël en zijn vrienden, waar het  vuur geen uitwerking op hem had. Of zoals Daniël in de leeuwenkuil zonder dat de leeuw hem verscheurde.  Zoals Noach in de Vloed was zonder dat hij verdronk, zo zal het ook zijn voor diegenen die in het boek des levens staan opgeschreven.

Amos 5:18″Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

Iemand kan naar die dag verlangen als hij God liefheeft, want het is een Dag van verlossing voor mensen die dit weten, maar grote benauwdheid zal er zijn voordat Hij Zijn volks lot zal veranderen.

Jesaja 1:27: “Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren, door gerechtigheid, 4:4: wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging.”

Amos 8:9: “Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten.”

Zefanja 1:3; 3:8, 12: “Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des Heren… Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des Heren, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden….En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des Heren.”

Zacharia 13:8‑9: “In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God.”

Deze profetie heeft te maken met De Dag des Heren en Palestina voordat de Messias Zijn volk verenigd heeft in dat land. Twee‑derde van de verbasterde Edomieten zullen uitgeroeid worden omdat zij wederechtelijk Gods land bezet hielden en Jezus niet wilde erkennen als Koning, de rest hoofdzakelijk Judeeërs zullen door een zuiveringsproces gaan.

Ezechiel 36:5: “Daarom, zo zegt de Here Here, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen.”

Lucas 19:27: “Doch die vijanden van mij, die niet wilden, dat ik over hen koning werd, brengt hen hier en slacht ze voor mijn ogen.”

Maleachi 4:1‑2: “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken zegt de Here der heerscharen welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.”

Mattheus 24:21‑22, 29: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort… Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”

De verdrukking waarvan de Meester hier spreekt gaat gepaard met de benauwdheid van Jacob en is al begonnen en heeft van doen met het Roomse ontwerp van een zogenaamde zevenjaar periode van groter verdrukking. Deze verdrukking is al begonnen in de tijd van de vroege Ekklesia en zal zijn climax krijgen in de benauwdheid van Jacob. In elk geval verzameld Hij zijn uitverkorenen pas na de benauwdheid van Jacob en op de Dag des Heren en niet voor een zogenaamde “grote verdrukking” Wij zullen hier later extra aandacht aan besteden.

Mattheus 24:30‑31: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

2 Thessalonicenzen 1:4‑8: “Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat:  een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.”

2 Petrus 3:10‑14: “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.”

Uit al de bovengenoemde Schriftuurlijke getuigenissen is het zeer duidelijk dat de Dag des Heren een oordeel zal zijn over het huidige goddeloze wereldstelsel en dit zal gepaard gaan met grote verwoestingen. Dit zal ook een tijd zijn van een grote verschrikking. Dit is het vuuroordeel van de Allerhoogste om het huidige wereldstelsel met geweld omver te werpen. Miljoenen mensen op aarde zullen gaan sterven, en daarbij zullen ook Israëlieten zijn . Voor Zijn volk zal dit een tijd van grote benauwdheid zijn. Maar als wij de juiste symboliek daarvan in Ezau en Jacob vertolken, dan zullen zij een hartsverandering ondergaan, als gevolg van de bedreigingen van de heiden natiën onder aanvoering van de Slang zelf.  Als volk zullen zij zich bekeren en daaruit verlost worden om te gaan regeren als Koninkrijksvolk, samen met Koning Jezus. De huidige bedeling zal dus afgesloten worden met de grote benauwdheid voor Gods volk en een groot strafgericht over de wereld.

 ——–oOo——–

Tags:

2 Reacties

Reageren op dit artikel


Translate »